Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3785
Nhan đề: Một số vấn đề về hư từ trong tiếng Việt hiện đại : Luận án Phó tiến sĩ khoa học ngữ văn [Mã số : 5.04.08]
Tác giả: Nguyễn, Anh Quế
Từ khoá: Hư từ
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Việt Nam
Năm xuất bản: 1990
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Tác giả tìm hiểu những nét đặc thù của hư từ trong tiếng Việt hiện đại và so sánh với các hư từ trong các ngôn ngữ khác. Đề xuất một hướng phân định hư từ và tiến hành phân loại chúng. Đồng thời tác giả đi sâu vào quá trình hư hoá của hư từ nhằm làm rõ bản chất ngữ nghĩa và chức năng của chúng.
Mô tả: 186 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3785
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MotSoVanDeHuTuTrongTiengVietHienDai.pdf
  Giới hạn truy cập
90.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.