Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3783
Nhan đề: Một số nhân tố khách quan tác động đến tính tích cực xã hội của sinh viên Việt Nam trong thời kì đổi mới : Luận án Phó tiến sĩ Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử [Mã số : 05.01.02]
Tác giả: Nguyễn, Hữu Vui, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
Trịnh, Trí Thức
Từ khoá: Triết học Mác - Lênin
Việt Nam
Xã hội học
Năm xuất bản: 1994
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng tính tích cực xã hội của sinh viên nước ta hiện nay, tìm hiểu những nhân tố khách quan tác động đến nó, đánh giá mức độ tác động của những nhân tố này. Từ đó rút ra một số kết luận về sự tác động của nó, nêu lên một số phương hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm khơi dậy và phát triển hơn nữa tính tích cực xã hội của sinh viên.
Mô tả: 152 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3783
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MotSoNhanToKhachQuanTacDongDenTichCucXaHoiCuaSinhVien.pdf
  Giới hạn truy cập
60.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.