Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3770
Nhan đề: Nghiên cứu đặc tính của một số loại bùn thải và phân lập các chủng vi khuẩn ưa nhiệt nhằm tái sử dụng bùn thải làm phân bón hữu cơ : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]
Tác giả: Ngô, Thị Tường Châu, PGS. TS. (Hường dẫn)
Hoàng, Thị Mỹ Hằng
Từ khoá: Bùn thải
Phân bón
Hữu cơ
Khoa học môi trường
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội (Đại Học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Xác định được đặc tính lý, hóa và sinh học của một số loại bùn thải làm cơ sở khoa học cho việc tái sử dụng an toàn và hiệu quả bùn thải sản xuất phân bón hữu cơ. Tạo được một tập hợp giống vi khuẩn bản địa ưa nhiệt có khả năng phân hủy hiếu khí bùn thải để sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao.
Mô tả: 105 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3770
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuDacTinhCuaMotSoLoaiBunThaiVaPhanLapCacChungViKhuanUaNhietNhamTaiSuDungBunThaiLamPhanBonHuuCo.pdf
  Giới hạn truy cập
2.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.