Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3750
Nhan đề: Hình tượng nhân vật phụ nữ trong truyện nôm Tài tử giai nhân : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học ngữ văn [Mã số : 5 04 33]
Tác giả: Bùi, Duy Tân, GS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Chiến
Từ khoá: Hình tượng nhân vật
Phụ nữ
Truyện nôm
Việt Nam
Văn học Việt Nam
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Đề tài đã tiến hành nghiên cứu những vấn đề cụ thể sau : Nhân vật và thể loại truyện nôm; Lịch sử nghiên cứu truyện nôm; Sự xuất hiện hình tượng nhân vật phụ nữ trong văn học viết trước thế kỉ 18. Những dấu hiệu khởi đầu cho một sự chuyển hướng văn học; Hình tượng nhân vật phụ nữ và tình yêu trai gái trong truyện nôm tài tử giai nhân; Phương pháp xây dựng nhân vật.
Mô tả: 124 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3750
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HinhTuongNhanVatPhuNuaTrongTruyenNomTaiTuGiaiNhan.pdf
  Giới hạn truy cập
74.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.