Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3705
Nhan đề: Phân tích tình hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Huyện Thái Thụy bằng phương pháp thống kê : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số: 60460106]
Tác giả: Hồ, Đăng Phúc, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Hoàng, Hữu Văn
Từ khoá: Toán học
Toán thống kê
Xác suất
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Trường Đại Khoa Học Tự Nhiên)
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết, phương pháp thống kê được sử dụng trong nghiên cứu này, đó là phương pháp phân tích nhiều mức được trình bày dựa trên cơ sở phân tích hồi quy bội một mức rồi mở rộng cho mô hình hai mức và tương tự cho các mức cao hơn. Mô tả số liệu và trình bày một số kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong, tỷ lệ sinh con thứ 3 và các loại bệnh tật. Sau đó sẽ tập trung vào lý giải các kết quả có được và đưa ra một số kiến nghị nhằm xây dựng chiến lược y tế sao cho phù hợp với nhu cầu và yêu cầu thực tế của xã hội.
Mô tả: 67 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3705
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PhanTichTinhHinhChamSocSucKhoeCongDongHuyenThaiThuyBangPhuongPhapThongKe.pdf
  Giới hạn truy cập
991.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.