Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3699
Nhan đề: Ma trận ngẫu nhiên và ứng dụng : Luận văn Thạc sỹ toán học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống Kê Toán Học [Mã số : 60 46 0106]
Tác giả: Tạ, Ngọc Ánh, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Thu Thảo
Từ khoá: Toán học
Toán thống kê
Xác suất
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Trường Đại Khoa Học Tự Nhiên)
Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản của lý thuyết xác suất và ma trận, đưa ra ba lớp ma trận cơ bản được đề xuất bởi Wigner: tập hợp các ma trận trực giao có phân bố Gauss (Gaussian orthogonal ensemble) (GOE), tập hợp các ma trận unita có phân bố Gauss (Gaussian unitary ensemble) (GUE) và tập hợp các ma trận đối ngẫu có phân bố Gauss (Gaussian symplectic ensemble)(GSE),trình bày một số ứng dụng ở góc độ xây dựng mô hình liên quan đến ma trận ngẫu nhiên.
Mô tả: 81 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3699
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MaTranNgauNhienVaUngDung.pdf
  Giới hạn truy cập
964.72 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.