Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/369
Nhan đề: Chủ động ứng xử biến động của thị trường bằng kế hoạch kinh doanh
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng, TS.
Từ khoá: Biến động thị trường
Kế hoạch kinh doanh
Năm xuất bản: thá-1994
Nhà xuất bản: Thông tin kinh tế kế hoạch
Tùng thư/Số báo cáo: Số 5,(1994);Tr. 12-13
Tóm tắt: Tác giả bài viết nêu ra các khuynh hướng thị trường, quan điểm cơ sở hiện nay mà các doanh nghiệp nên áp dụng vào công tác kế hoạch hóa ở cơ sở.
Mô tả: 5 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/369
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ MAY_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ChuDongUngXuBienDongCuaThiTruongBangKeHoachKinhDoanh.pdf
  Giới hạn truy cập
2.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.