Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3681
Nhan đề: Bài toán quy hoạch phi tuyến với kỹ thuật phân rã và ứng dụng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]
Tác giả: Nguyễn, Hữu Điển, PGS.TS.(Hướng dẫn)
Phan, Ngọc Tú
Từ khoá: Toán học
Toán giải tích
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Trường Đại Khoa Học Tự Nhiên)
Tóm tắt: Chú ý đến những trường hợp riêng của các bài toán tối ưu hóa, những bài toán có cấu trúc phân rã có thể khai thác thuận lợi. Các bài toán phân rã tối ưu hóa là những bài toán phổ biến trong kỹ thuật và khoa học ứng dụng. Luận văn đề cập đến các bài toán QHTT và QHPT với các trường hợp ràng buộc phức tạp và biến phức tạp. Các kỹ thuật phân rã bao gồm Dantzig - Wolfe, Benders, phương pháp giảm dư Lagrange và những kỹ thuật khác.
Mô tả: 67 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3681
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BaiToanQuyHoachPhiTuyenTinhVoiKyThuatPhanRaVaUngDung.pdf
  Giới hạn truy cập
612.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.