Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/367
Nhan đề: Trung Quốc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng, TS.
Từ khoá: Giá trị toàn cầu
Ngành dệt may
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Tạp chí Thương mại
Tùng thư/Số báo cáo: Số 31,(2009);Tr. 24-25,28
Tóm tắt: Bài báo trình bày những vai trò của Trung Quốc tại các khâu trong chuỗi toàn cầu ngành dệt may.
Mô tả: 5 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/367
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ MAY_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TrungQuocThamGiaChuoiGiaTriToanCauCuaNganhDetMay.pdf
  Giới hạn truy cập
2.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.