Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3661
Nhan đề: Phân tích thống kê chuỗi thời gian dừng : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số: 60 46 01 06]
Tác giả: Trần, Mạnh Cường, TS. (Hướng dẫn)
Trần, Thị Hằng
Từ khoá: Toán học
Toán thống kê
Xác suất
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Trường Đại Khoa Học Tự Nhiên)
Tóm tắt: Giới thiệu một số quá trình dừng quan trọng và tính các hàm trung bình, hàm tự hiệp phương sai, hàm tự tương quan của các quá trình dừng này. Giới thiệu lý thuyết dự báo và ý tưởng phép chiếu tuyến tính, tức giá trị dự báo là hàm tuyến tính của các giá trị quá khứ của nó.
Mô tả: 82 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3661
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PhanTichThongkeChuoiThoiGianDung.pdf
  Giới hạn truy cập
24.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.