Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3640
Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Basins phục vụ quản lý chất lượng nước lưu vực Sông Nhuệ - Đáy : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]
Tác giả: Nguyễn, Lê Tuấn, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Từ khoá: Khoa học môi trường
Mô hình Basins
Quản lý chất lượng nước
Lưu vực sông Nhuệ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội (Đại Học Khoa học tự nhiên)
Tóm tắt: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Basins phục vụ quản lý chất lượng nước Lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Là cơ sở khoa học, thực tiễn cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách xác định chiến lược phát triển bền vững và đảm bảo an ninh xã hội.
Mô tả: 130 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3640
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuUngDungMoHinhBasinsPhucVuQuanLyChatLuongNuocLuuVucSongNhueDay.pdf
  Giới hạn truy cập
6.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.