Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3603
Nhan đề: Tổng hợp mno2 dạng Nano để xử lí các chất hữu cơ : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số : 60440113]
Tác giả: Nguyễn, Trọng Uyển, GS. TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Thu Phương
Từ khoá: Hóa vô cơ
Hóa học
Chất hữu cơ
MnO2
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội (Đại Học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng hợp được vật liệu Mangan điôxit và vật liệu đồng kết tủa sắt hidroxit, mangan oxit có kích thước nano. Đã cố định được các hạt MnO2 kích thước nano lên pyroluzit (M1) và hỗn hợp sắt hidroxit, mangan đioxit có kích thước nano lên laterit (M2) đã biến tính nhiệt. Vật liệu tạo thành có khả năng xúc tác và hấp phụ cho quá trình xử lý 50ml xanh metylen 20ppm với hiệu suất cao.
Mô tả: 75 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3603
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TongHopMno2DangNanoDeXuLyCacChatHuuCo.pdf
  Giới hạn truy cập
1.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.