Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3555
Nhan đề: Tích hợp các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch bảo vệ môi trường Thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020 : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]
Tác giả: Huỳnh, Thị Lan Hương, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Phạm, Thị Mai
Từ khoá: Khoa học môi trường
Biến đổi khí hậu
Bảo vệ môi trường
Quảng Ngãi
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội (Đại Học Khoa học tự nhiên)
Tóm tắt: Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường Thành phố Quảng Ngãi và Tỉnh Quảng Ngãi. Tổng hợp các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường Thành phố Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Ngãi và rà soát thực trạng tích hợp BĐKH vào các văn bản trên. Đề xuất giải pháp thích ứng BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Mô tả: 82 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3555
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TichHopCacGiaiPhapUngPhoVoiBienDoiKhiHauVaoKeHoachBaoVeMoiTruongThanhPho.pdf
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.