Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3539
Nhan đề: Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa : Luận văn Thạc sỹ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Tác giả: Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn)
Phan, Văn kiên
Từ khoá: Môi trường khí hậu
Phát triển bền vững
Rủi ro thiên tai
Biến đổi khí hậu
Ô nhiễm môi trường
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi Trường)
Tóm tắt: Làm rõ tình hình hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên quan điểm, nhận thức của cộng địa phương tại vùng nghiên cứu. Đưa ra một số đề xuất kiến nghị để giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương và tăng cường năng lực cho cộng đồng vùng nghiên cứu trong phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp nhất với nguồn lực của cộng đồng
Mô tả: 107 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3539
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DanhGiaRuiRoThienTaiCoSuThamGiaCuaCongDongTrongBoiCanhBienDoiKhiHauTaiXaQuangNamHuyenQuangXuongTinhThanhHoa.pdf
  Giới hạn truy cập
4.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.