Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3524
Nhan đề: Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering
Tác giả: Glendinning, Eric H
Glendinning, Norman
Từ khoá: Engineering materials
Forces in engineering
Computer Aided Design (CAD)
Robotics
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Oxfofd University Press.
Mô tả: 191 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3524
Bộ sưu tập: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
z_OxfordEnglishforElectricalandMechanical.pdf
  Giới hạn truy cập
34.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.