Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3465
Nhan đề: Chủ thể sáng tạo cái Đẹp trong nghệ thuật tạo hình : Luận án Phó Tiến sĩ chuyên ngành Thẩm mỹ học Mác - Lênin [Mã số : 5.01.05]
Tác giả: Đỗ, Văn Khang, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Phạm, Công Thành, GS. (Hướng dẫn)
Phạm, Thê Hùng
Từ khoá: Chủ thể sáng tạo
Cái đẹp
Nghệ thuật tạo hình
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Đi sâu vào lĩnh vực chủ thể thẩm mỹ nhằm phân loại, chỉ rõ đặc điểm của chủ thể thẩm mỹ, qua đó phát hiện đặc tính riêng của chủ thể sáng tạo (nghệ sỹ), chủ thể tiếp nhận (người thưởng thức) và chủ thể định hướng (nhà lý luận, phê bình, nhà hoạch định chính sách đối với nghệ thuật).
Mô tả: 258 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3465
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ChuTheSangTaoCaiDepTrongNgheThuatTaoHinh.pdf
  Giới hạn truy cập
109.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.