Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3442
Nhan đề: Bản chất thể loại và sự phân loại truyện cổ tích trên cơ sở tư liệu truyện cổ tích Việt Nam và Campuchia : Luận án Phó Tiến sĩ Văn học [Mã số : 5 04 07]
Tác giả: Lê Chí Quế, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
Võ, Quang Nhơn, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
Chiêng, Xom An
Từ khoá: Bản chất thể loại
Campuchia
Phân loại
Truyện cổ tích
Việt Nam
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tình hình nghiên cứu bản chất thể loại và phân loại truyện cổ tích trên thế giới cũng như ở Việt Nam và Campuchia. Đồng thời tác giả phân loại theo ba thể loại: Truyện cổ tích động vật, truyện cổ tích thần kì và truyện cổ tích sinh hoạt Electronic Resources.
Mô tả: 202 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3442
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Banchattheloaivaphanloaitruyencotich.pdf
  Giới hạn truy cập
72.42 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.