Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3438
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến vườn quốc gia xuân thủy và đề xuất các định hướng ứng phó : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]
Tác giả: Trương, Quang Học, GS. TSKH. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Sinh
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Vườn Quốc gia Xuân Thủy
Environmental sciences
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội (Khoa sau Đại Học)
Tóm tắt: Đánh giá được diễn biến của thời tiết khí hậu trong vòng 15 năm qua tại khu vực nghiên cứu. Đánh giá được những tác động của biến đổi khí hậu đối với đa dạng sinh học của Vườn và cuộc sống của cộng đồng địa phương trong vùng đệm. Đề xuất được những định hướng/giải pháp thích ứng và giảm nhẹ, nâng cao tính chống chịu của các HST và tận dụng được những ảnh hưởng tích cực của BĐKH tại khu vực nghiên cứu.
Mô tả: 122 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3438
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuDanhGiaTacDongCuaBienDoiKhiHauDenVuonQuocGiaXuanThuyVaDeXuatCacDinhHuongUngPho.pdf
  Giới hạn truy cập
2.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.