Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3405
Nhan đề: Vấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô online, Người lao động online từ tháng 9/2014-2/2015) : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học [Mã số : 60 32 01 01]
Tác giả: Đậu, Ngọc Đản, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Thu Huyền
Từ khoá: Báo điện tử -- Việt Nam
Đời sống văn hóa
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về báo điện tử và vấn đề đời sống văn hóa của người lao động. Phân tích thông điệp về đời sống văn hóa của người lao động trên 3 tờ báo điện tử Lao động online, Người lao động online và Lao động thủ đô online từ tháng 9/2014 đến tháng 2/2015. Phỏng vấn sâu một số nhà báo hoạt động trong lĩnh vực thông tin về đời sống văn hóa của người lao động từ đó phân tích quan điểm của họ về vấn đề này.Khảo sát, lấy ý kiến công chúng về các thông tin về đời sống văn hóa của người lao động trên 3 tờ báo điện tử nói trên. Dựa trên kết quả phân tích, khảo sát nội dung, phỏng vấn sâu và khảo sát công chúng để đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các thông điệp về đời sống văn hóa của người lao động trên báo điện tử.
Mô tả: 128 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3405
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VanDeDoiSongVanHoaCuaNguoiLaoDong.pdf
  Giới hạn truy cập
1.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.