Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3401
Nhan đề: Phân tích hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững tại tỉnh thanh hóa đến năm 2020 : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số: 60850103]
Tác giả: Nguyễn, Xuân Thành, TS. (Hướng dẫn)
Ngô, Huyền Giang
Từ khoá: Quản lý đất đai
Tài nguyên đất
Quản lý tài nguyên
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên)
Tóm tắt: Nghiên cứu hiện trạng và biến động sử dụng đất của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2005 – 2013 nhằm đánh giá đúng tiềm năng đất đai của tỉnh, đảm bảo sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội phục vụ mục tiêu CNH – HĐH và phát triển bền vững đến năm 2020. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá tiềm năng đất đai nhằm sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa.
Mô tả: 112 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3401
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PhanTichHienTrangSuDungDatVaTiemNangDatDaiChoMucTieuCongNghiepHoa,HienDaiHoaVaPhatTrienBenVungTaiTinhThanhHoaDenNam2020.pdf
  Giới hạn truy cập
3.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.