Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3386
Nhan đề: Ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp ILIB tại các thư viện trên địa bàn Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện [Mã số : 60 32 20]
Tác giả: Nguyễn, Thùy Linh
Từ khoá: Thông tin thư viện
Hệ quản trị thư viện tích hợp
Hà Nội
Phần mềm thư viện
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài. Nghiên cứu xuất xứ của Hệ quản trị thư viện tích hợp iLib. Khảo sát và phân tích thực trạng ứng dụng Hệ quản trị thư viện tích hợp iLib tại 6 thư viện trên địa bàn Hà Nội. Đưa ra những nhận xét đánh giá và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện Hệ quản trị thư viện tích hợp iLib, đẩy mạnh quá trình ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thông tin và thư viện.
Mô tả: 112 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3386
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
UngDungHeQuanTriThuVienTichHopIlib.pdf
  Giới hạn truy cập
3.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.