Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/333
Nhan đề: Lợi ích của các bên tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành dệt may
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng, TS
Từ khoá: Giá trị toàn cầu
Dệt may
Kinh tế hội nhập
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Tùng thư/Số báo cáo: Số 10, (2009);Tr. 3 - 4
Tóm tắt: Bài báo trình bày lợi ích của các bên tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp trong ngành dệt may trong xu thế của nền kinh tế mở cửa và hội nhập.
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/333
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ MAY_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LoiIchCuaCacBenThamGiaVaoChuoiGiaTriToanCauTrongNganhDetMay.pdf
  Giới hạn truy cập
2.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.