Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3306
Nhan đề: Ảnh hưởng của Phonon giam cầm lên một số hiệu ứng cao tần trong bán dẫn thấp chiều : Luận án Tiến sĩ Vật lý chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán [Mã số : 62440101]
Tác giả: Nguyễn, Quang Báu, GS. TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Vũ Nhân, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Lê, Thái Hưng
Từ khoá: Vật lý lý thuyết
Vật lý toán
Phonon
Hiệu ứng cao tầng
Bán dẫn thấp chiều
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Thiết lập biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều cho cả hai trường hợp vắng mặt và có mặt từ trường ngoài, khi xét đến ảnh hưởng của phonon giam cầm.Thiết lập biểu thức giải tích cho biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Khảo sát vẽ đồ thị sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ, biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số vào các tham số của hệ, của cấu trúc vật liệu cho các cấu trúc bán dẫn cụ thể. So sánh với trường hợp phonon không giam cầm để thấy rõ ảnh hưởng của phonon giam cầm.
Mô tả: 136 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3306
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnhHuongCuaPhononGiamCamLonMotSoHieuUngCaoTanTrongBonDanThapChieu.pdf
  Giới hạn truy cập
14.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.