Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3295
Nhan đề: SSH, The Secure Shell: The Definitive Guide
Tác giả: Barrett, Daniel J.
Silverman, Richard E.
Từ khoá: C#
Computer
SSH
Secure Shell
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: O'Reilly (USA)
Tóm tắt: Are you serious about network security? Then check out SSH, the Secure Shell, which provides key-based authentication and transparent encryption for your network connections. It's reliable, robust, and reasonably easy to use, and both free and commercial implementations are widely available for most operating systems. While it doesn't solve every privacy and security problem, SSH eliminates several of them very effectively.
Mô tả: 594 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3295
ISBN: 0-596-00011-1
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SSH.pdf
  Giới hạn truy cập
6.52 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.