Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3293
Nhan đề: Security+™ Fast Pass
Tác giả: Stewart, James Michael
Từ khoá: Network security
Security+™ Fast Pass
IDS systems
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Sybex (London)
Tóm tắt: Security+ FastPass is the streamlined tool you need to bone up for the Security+ exam[SYO-101]. The enclosed CD lets you practice, practice, practice, andyou’ll keep the book—packed with concise, objective-focused coverageand review questions—at your side until the minute you sit down to take thetest.
Mô tả: 222 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3293
ISBN: 0-7821-4359-8
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Security+™FastPass.pdf
  Giới hạn truy cập
5.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.