Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/327
Nhan đề: An Adaptive and Wide-Range Output DC-DC Converter for Loading Circuit of Li-Ion Battery Charger
Tác giả: Nguyen, Van Hao
Nguyen, Duc Minh
Pham, Nguyen Thanh Loan
Từ khoá: Li-Ion battery
Charging mode
Charger circuit
DC-DC converter
Adaptive reference voltage
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: VNU Journal of Science: Comp. Science & Com. Eng
Tùng thư/Số báo cáo: Vol. 34, No. 1 (2018); P.10-18
Tóm tắt: In this paper, an adaptive and wide-range output DC-DC converter designed for lithium-ion (Li-Ion) battery charger circuit is proposed. The converter operates in continuous conduction mode (CCM) to provide an output voltage in response to battery voltage and a wide-range output current to ensure that circuit requirements are met. This circuit is designed on Cadence using 0.35-m BCD technology. Simulation results show that the circuit fully operates in CCM mode with a load current from 50 mA to 1000 mA and output voltage ripple factor is less than 1 %. Furthermore, the current supplied to the load circuit responses to three types of Li-Ion rechargeable currents. The output voltage of the converter varies from 2.8 to 4.5 V corresponding to the voltage range of the battery being charged from 2.5 to 4.2 V. The average power efficiency of the converter in large load current mode (1000 mA) reaches 94 %
Mô tả: 8p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/327
ISSN: 2468-2284
2468-2179
Bộ sưu tập: NGOẠI NGỮ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
205-1-785-4-10-20180705.pdf
  Giới hạn truy cập
1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.