Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3254
Nhan đề: Wireless network security
Tác giả: Yang, Xiao
Hui, Chen
Shuhui, Yang
Từ khoá: Network scurity
Wireless network security
Wireless netw
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Hindawi (USA)
Tóm tắt: Insider attacks pose an often neglected threat scenario when devising security mechanisms for emerging wireless technologies. For example, traffic safety applications in vehicular networks aim to prevent fatal collisions and preemptively warn drivers of hazards along their path, thus preserving numerous lives. Unmitigated attacks upon these networks stand to severely jeopardize their adoption and limit the scope of their deployment.
Mô tả: 158 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3254
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
WirelessNetworkSecurity.pdf
  Giới hạn truy cập
6.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.