Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3235
Nhan đề: A+, Network+, Security+ Examsin a nuthell
Tác giả: Bhardwaj, Pawan K.
Từ khoá: Network scurity
Virus processing
Computer security
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: O'Reilly (USA)
Tóm tắt: If you're preparing for the new CompTIA 2006 certification in A+, or the current Network+ and Security+ certifications, you'll find this book invaluable. It provides all the information you need to get ready for these exams, including the four new A+ exams -- the required Essentials exam and three elective exams that pertain to your area of specialization.
Mô tả: 813 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3235
ISBN: 978-0-596-52824-9
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
A+,Network+,Security+ExamsinANuthell.pdf
  Giới hạn truy cập
5.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.