Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/319
Nhan đề: Single-Phase Quasi-Z-Source Voltage Sag/Swell Compensator
Tác giả: Nguyen, Minh Khai
Department of Electrical and Electronic Engineering, Nguyen Tat Thanh University, Viet Nam.
Từ khoá: Voltage sag/swell
Compensator
Z-source converter
Quasi-Z-source converter
Bộ chuyển đổi nguồn Z
Biến áp
Năm xuất bản: thá-2012
Nhà xuất bản: Nguyen Tat Thanh University, Viet Nam (Journal of Advanced Engineering and Technology)
Tùng thư/Số báo cáo: Vol. 5, No.4/2012;P. 303-307
Tóm tắt: This paper presents a new type of voltage swell/sag compensator based on single-phase quasi-Z-source AC-AC converter. The proposed system employs a PWM quasi-Z-source AC-AC converter along with a transformer. A commutation strategy to drive the AC-AC converter is employed to realize snubberless operation. Circuit analysis and operating principle are provided. Simulation and experimental results at 20% voltage swell and 60% voltage sag are shown.
Mô tả: 5 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/319
ISSN: 2456-7655
Bộ sưu tập: ĐIỆN_ĐIỆN TỬ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Single-PhaseQuasi-Z-SourceVoltageSagSwellCompensator.pdf
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.