Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3111
Nhan đề: Nghiên cứu tính chất điện tử của một số hợp chất sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Vật lý chất rắn [Mã số : 60440104]
Tác giả: Bạch, Thành Công, GS.TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Trung Đô
Từ khoá: Vật Lý chất rắn
Hợp kim Permalloy
Phương pháp phiếm hàm mật độ
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Tổng quan về phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT) và chương trình Akai- KKR xây dựng trên cơ sở phương pháp DFT, hàm Green, phương pháp CPA dùng để tính toán cho các hợp chất trật tự và mất trật tự.
Mô tả: 59 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3111
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuTinhChatDienTuCuaMotSoHopChatSuDungPhuongPhapPhiemHamMatDo.pdf
  Giới hạn truy cập
2.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.