Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3080
Nhan đề: Vai trò của xã hội dân sự trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu
Tác giả: Bạch, Tân Sinh, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Xuân Hải
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Vai Trò Của Xã Hội
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội (Đại Học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Tổng quan lý luận về biến đổi khí hậu và tổ chức xã hội dân sự hiện trạng phát triển và vai trò của xã hội dân sự ở Việt Nam. Đánh giá vai trò của xã hội dân sự (XHDS) trong việc xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu (BĐKH) tại thành phố Quy Nhơn. Đề xuất giải pháp phát huy vai trò của XHDS trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại thành phố Quy Nhơn.
Mô tả: 138 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3080
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GiamNheBiendoiKhiHauVaiTroCuaXaHoi...pdf
  Giới hạn truy cập
2.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.