Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/299
Nhan đề: Nghiên cứu trường hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd
Nhan đề khác: Research on synthesis and characterization of Ni-doped MIL-53(Fe) metal-organic frameworks
Tác giả: Nguyễn, Hữu Vinh
Bạch, Long Giang
Nguyễn, Duy Trinh
Bùi, Thị Phương Quỳnh
Đỗ, Trung Sỹ
Từ khoá: Metal-organic framework
MIL-53(Fe)
Doped Nd
Vật liệu khung hữu cơ kim loại
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Nguyễn Tất Thành
Tùng thư/Số báo cáo: Số 1 (2018);Tr.13-17
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, vật liệu khung hữu cơ - kim loại MIL-53(Fe) và MIL-53(Fe) biến tính với Nd được tổng hợp thành công thông qua phương pháp dung nhiệt ở các nhiệt độ khác nhau. Vật liệu được đặc trưng cấu trúc bằng các phương pháp phân tích hiện đại như XRD, SEM, FT IR, và Raman. Kết quả XRD, FTIR và Raman cho thấy, khi biến tính với Nd không làm thay đổi cấu trúc tinh thể của vật liệu MIL-53(Fe) và tất cả các ion kim loại được xen chèn bên trong cấu trúc của vật liệu cũng như thay thế các ion Fe trong nút mạng tinh thể. Bên cạnh đó, nhiệt độ tổng hợp có ảnh hưởng đáng kể đến sự hình thành tinh thể và hình thái tinh thể vật liệu. Cả mẫu biến tính và không biến tính cho hình thái đồng đều ở nhiệt độ 150 oC với tinh thể có dạng hình bát diện kích thước nhỏ dưới 1µm đối với mẫu không biến tính và dạng lục lăng đối với mẫu biến tính. MIL-53(Fe) biến tính với Nd cho hiệu ứng chuyển điện tích và chuyển năng lượng đặc trưng từ cầu nối hữu cơ đến ion kim loại đất hiếm trong cấu trúc vật liệu góp phần làm cho vật liệu có tính nhạy huỳnh quang cao và phát huỳnh quang độc đáo mở ra tiềm năng ứng dụng lớn trong các lĩnh vực như thiết bị hiển thị và phát sáng. In this study, MIL-53(Fe) and Nd-doped MIL-53(Fe) materials were successfully by solvothermal at different reaction temperatures. The as-sythesized samples were characterized by XRD, FTIR, SEM, and Raman. From XRD, FTIR, and Raman results, doping of the Ni ion in the crystal lattice did not change the high crystallinity of the MIL-53(Fe) structure, and all the Nd ions were incorporated into the structures of MIL-53(Fe) as well as replaced Fe ion or located at the interstitial site. In addiction, both doped and undoped sample exhibited uniform morphology at 150 oC; octahedron morphologies were obtaianed for the bare sample and hexagonal morphologies were obatain for the doped sampel. Nd-doped MIL-53(Fe) with unique Nd fluorescence properties, thus enabling it to be a promising functional probe for fluorescent imaging.
Mô tả: 5tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/299
ISSN: 2615-9015
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ HÓA VÀ THỰC PHẨM_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nghiencuutonghop.pdf
  Giới hạn truy cập
523.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.