Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2947
Nhan đề: Experiments in electronics fundamentals and electric circuits fundamentals : to accompany Floyd, Electronics fundamentals, and Electric circuits fundamentals : 4th ed.
Tác giả: Buchla, David
Floyd, Thomas L
Từ khoá: Electric circuits
Electronics
Electronic apparatus and appliances
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Prentice Hall (New Jersey)
Tóm tắt: Presenting to metric prefixes, scientific notation and graphing; Laboratory meters and power supply; Measurement of resistance; Voltage measurement and circuit ground; Ohm;s law; Power in DC circuits.
Mô tả: 398 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2947
ISBN: 9780137371648
Bộ sưu tập: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ExperimentsInElectronicsFundamentals.pdf
  Giới hạn truy cập
3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.