Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2939
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chế độ thủy văn tỉnh Lào Cai : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi Khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]
Tác giả: Trần, Hồng Thái, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Lê, Mạnh An
Từ khoá: Khí hậu
Khí tượng thủy văn
Biến đổi khí hậu
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Tổng quan về điều kiện tự nhiên (địa lý, địa chất, địa hình, địa mạo…) và kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai. Đánh giá thực trạng của hệ thống thủy văn. Nghiên cứu các biểu hiện biến đổi khí hậu ở tỉnh Lao Cai thông qua việc phân tích, đánh giá các số iệu về nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Xác định ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy văn tỉnh Lào Cai. Từ đó đề xuất một số giải pháp thích ứng và lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
Mô tả: 108 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2939
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuDanhGiaTacDongCuaBienDoiKhiHauDenCheDoThuyVanTinhLaoCai.pdf
  Giới hạn truy cập
3.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.