Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2928
Nhan đề: Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư các xã miền núi huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]
Tác giả: Phạm, Văn Cự, GS.TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Văn Dương
Từ khoá: Khí hậu
Thời tiết
Biến đổi khí hậu
Khí tượng thủy văn
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào các biểu hiện của biến đổi khí hậu thể hiện bằng thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và hiện tượng thời tiết cực đoan và tác động của chúng lên các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh kế của cộng đồng dân cư các xã miền núi huyện Ba Vì,thành phố Hà Nội. Từ đó,đưa ra được các phương thức tăng cường ưu tiên khác nhau từng yếu tố trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở từng xã miền núi Ba Vì.
Mô tả: 78 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2928
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DanhGiaTinhDeBiTonThuongCuaCongDongDanCuCacXaMienNuiHuyenBaViThanhPhoHa NoiTrong BoiCanh BienDoiKhiHau.pdf
  Giới hạn truy cập
2.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.