Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2909
Nhan đề: Introduction to the formal design of real-time systems
Tác giả: Gray, David
Từ khoá: Real-time data processing
System design
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Springer (New York)
Tóm tắt: 1. Scene set; 2. Concurrency and communication; 3. Message passing; 4. Synchronous calculus of communicating systems; 5. Equivalence; 6. Automating SCCS; 7. Proving things correct; 8. End end note.
Mô tả: 467 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2909
ISBN: 978-1-4471-0889-4
Bộ sưu tập: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
IntroductionToTheFormalDesign.pdf
  Giới hạn truy cập
13.55 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.