Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2908
Nhan đề: Fundamentals of electric circuits : 2nd ed.
Tác giả: Alexander, Charles K.
Sadiku, Matthew N. O.
Từ khoá: Electric circuits
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: McGraw-Hill (London)
Tóm tắt: Part 1. DC circuits; Part 2. AC circuits; Part 3. Advanced circuit analysis.
Mô tả: 934 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2908
ISBN: 9780072463316
Bộ sưu tập: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
FundamentalsOfElectricCircuits2nd.pdf
  Giới hạn truy cập
16.45 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.