Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2903
Nhan đề: Digital design using VHDL
Tác giả: Roth, Charles H.
Từ khoá: Electronic digital computers
VHDL (Computer hardware description language)
System design
Data processing
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: PWS Pub. Co (Boston)
Tóm tắt: Review of logic design fundamentals; introduction to VHDL; designing with programmable logic devices; design of networks for arithmetic operations; digital design with SM charts; designing with programmable gate arrays; floating point arithmetic; additional topics in VHDL; VHDL models for memories and busses; testing and design for testability; design examples.
Mô tả: 470 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2903
ISBN: 053495099X
Bộ sưu tập: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DigitalDesignUsingVHDL.pdf
  Giới hạn truy cập
10.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.