Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2883
Nhan đề: Fundamentals of electronic imaging systems : some aspects of image processing : 3rd ed.
Tác giả: Schreiber, William F.
Từ khoá: Electrical engineering
Computer vision
Mathematical physics
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Springer (New York)
Tóm tắt: 1. Introduction; 2. Light and optical imaging systems; 3. Perception of images; 4. Sampling, interpolation, and quantization; 5. Compression; 6. Image processing in the graphic arts.
Mô tả: 347 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2883
ISBN: 978-3-642-77847-6
Bộ sưu tập: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
FundamentalsOfElectronicImagingSystems.pdf
  Giới hạn truy cập
14.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.