Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2874
Nhan đề: Fundamentals of database management systems : 2nd ed.
Tác giả: Gillenson, Mark L.
Từ khoá: Database management
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons (Singapore)
Tóm tắt: Chapter 1. Data: The New Corporate Resource; Chapter 2. Data Modeling; Chapter 3. The Database Management System Concept; Chapter 4. Relational Data Retrieval: SQL; Chapter 5. The Relational Database Model: Introduction; Chapter 6. The Relational Database Model: Additional Concepts; Chapter 7. Logical Database Design; Chapter 8. Physical Database Design; Chapter 9. Object-Oriented Database Management; Chapter 10. Data Administration, Database Administration, and Data Dictionaries; Chapter 11. Database Control Issues: Security, Backup and Recovery, Concurrency; Chapter 12. Client/Server Database and Distributed Database; Chapter 13. The Data Warehouse; Chapter 14. Database and the Internet.
Mô tả: 416 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2874
ISBN: 9780470624708
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
FundamentalsOfDatabaseManagementSystems2nd.pdf
  Giới hạn truy cập
7.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.