Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2842
Nhan đề: Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến sự đồng biến động giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Đặng, Tùng Lâm
Từ khoá: Thị trường chứng khoán
Đồng biến động
Giá cổ phiếu
Sở hữu cổ đông lớn
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 5;Tr. 63-77
Tóm tắt: Nghiên cứu ngày nhằm đánh giá ảnh hưởng của sở hữu cổ đông lớn đến sự biến động giá cổ phiếu. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2014 và phân tích hồi quy dựa trên dữ liệu bảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu cổ đông lớn có ảnh hưởng nghịch chiều đến sự đồng biến động giá cổ phiếu. Kết quả này phù hợp với lập luận cổ đông lớn góp phần cải thiện tính thông tin của giá cổ phiếu và giảm mức độ đồng biến động của giá cổ phiếu.
Mô tả: 15 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2842
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnhHuongCuaCoDongLonDenDongBienDong.pdf
  Giới hạn truy cập
352.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.