Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2834
Nhan đề: Ảnh hưởng của nhận thức lợi ích đến thái độ và hành vi của cộng đồng địa phương tham gia chương trình phát triển du lịch bền vững tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
Tác giả: Lê, Chí Công
Hồ, Huy Tựu
Từ khoá: Du lịch
Du khách
Nhận thức lợi ích
Cộng đồng địa phương
Phát triển bền vững
Duyên hải Nam Trung Bộ
Thái độ
Ý định hành vi
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 9;Tr. 65-84
Tóm tắt: Nghiên cứu này phát triển dựa trên tích hợp ba lí thuyết: Phát triển du lịch bền vững, Trao đổi xã hội, và Hành vi dự định. Mẫu nghiên cứu theo hạn ngạch được điều tra từ cộng đồng địa phương với 444/500 phiếu phát ra tại Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam. Kết quả có 6/6 giả thuyết nghiên cứu được ủng hộ. Cụ thể, thái độ của cộng đồng địa phương đối với chương trình phát triển du lịch bền vững đóng vai trò trung gian hoàn toàn trong mối quan hệ giữa nhận thức lợi ích với ý định hành vi. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số chính sách phù hợp cho phép ngành du lịch phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.
Mô tả: 20 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2834
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: DU LỊCH VÀ VIỆT NAM HỌC_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnhHuongCuaNhanThucLoiIch.pdf
  Giới hạn truy cập
462.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.