Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2828
Nhan đề: Ảnh hưởng của thông tin miễn nhiệm nhân sự cấp cao đến giá cổ phiếu
Tác giả: Võ, Xuân Vinh
Đặng, Bửu Kiếm
Từ khoá: Thông tin miễn nhiệm
Nhân sự cấp cao
Hội đồng quản trị
Ban giám đốc
Lợi nhuận bất thường
Giá cổ phiếu
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 10;Tr. 39-55
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét phản ứng của giá cổ phiếu với thông tin miễn nhiệm nhân sự cấp cao, bao gồm hội đồng quản trị và ban giám đốc. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện, mẫu dữ liệu là các thông báo miễn nhiệm nhân sự của hội đồng quản trị và ban giám đốc được thu thập từ các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 01/2008-03/2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá cổ phiếu có những thay đổi tiêu cực ngay trước ngày công bố thông tin miễn nhiệm hội đồng quản trị; trong ngày sự kiện, giá không có sự thay đổi đột biến; tuy nhiên, ngay sau ngày sự kiện, giá cổ phiếu có sự hồi phục tạm thời mang tính kĩ thuật. Đồng thời, nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về sự thay đổi bất thường của giá cổ phiếu xung quanh ngày sự kiện miễn nhiệm nhân sự ban giám đốc. Thông tin bị rò rỉ, sự thay đổi giá cổ phiếu ngắn hạn cũng là các phát hiện quan trọng trong nghiên cứu này.
Mô tả: 17 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2828
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnhHuongCuaThongTinMienNhiem.pdf
  Giới hạn truy cập
398.59 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.