Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2823
Nhan đề: Các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Thị Cành
Từ khoá: Kinh tế
Tăng trưởng
Bảng I/O
Năng suất tổng nhân tố
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 3;Tr. 2-24
Tóm tắt: Nghiên cứu kết hợp cả phân tích định tính và định lượng, áp dụng mô hình Solow với bảng cân đối liên ngành (I/O) để xác định các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong các giai đoạn gần đây (2006-2010 và 2011-2015). Kết quả cho thấỵ TP.HCM luôn đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế cả nước cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Dù tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 có giảm so với giai đoạn trước, nhìn chung chất lượng tăng trưởng của kinh tế TP.HCM được cải thiện. Yếu tố vốn vẫn giữ vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế TP.HCM. Yếu tố năng suất tổng nhân tố (TFP) đóng góp vào tăng trưởng giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, rút ngắn khoảng cách so với yếu tố vốn. Ngược lại, yếu tố lao động có tỉ trọng đóng góp trong tăng trưởng giảm, nhường vị trí cho yếu tố tổng năng suất nhân tố. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số hàm ý, kiến nghị nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế TP.HCM bền vững cho giai đoạn tới.
Mô tả: 23 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2823
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: KINH TẾ_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CacYenToDongGopVaoTangTruongKinhTe.pdf
  Giới hạn truy cập
456.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.