Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2816
Nhan đề: Bất ổn lãi suất và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Trần, Ngọc Thơ
Nguyễn, Hữu Tuấn
Từ khoá: Truyền dẫn lãi suất
Bất cân xứng
Bán lẻ
Bất ổn lãi suất
MTAR
TAR
Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 8;Tr. 21-41
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở VN trong mối quan hệ thay đối lãi suất tín phiếu kho bạc (Tbill) và lãi suất thị trường liên ngân hàng truyền dẫn vào lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại (NHTM). Tác giả sử dụng dữ liệu thống kê theo tháng giai đoạn 1/1999 - 11/2015 cho các mô hình TAR, MTAR và mô hình EC-EGARCH (1,1)-M. Các mô hình này giúp phát hiện đồng liên kết bất cân xứng và phân tích hành vi điều chỉnh cứng nhắc lãi suất bán lẻ và tác động của bất ổn lãi suất, hiệu ứng đòn bẩy. Kết quả chỉ ra có hiện tượng đồng liên kết bất cân xứng trong truyền dẫn lãi suất liên ngân hàng và Tbill vào lãi suất tiền gửi, và tác động bất ổn lãi suất đến dao động lãi suất bán lẻ trong tất cà các mô hình. Bên cạnh đó, tác giả còn tìm thấy hiệu ứng đòn bẩy trong truyền dẫn lãi suất liên ngân hàng vào lãi suất cho vay.
Mô tả: 21 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2816
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BatOnLaiSuat.pdf
  Giới hạn truy cập
353.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.