Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2815
Nhan đề: Chính sách tài khóa và kiểm soát ô nhiễm từ khí thải CO2:Nghiên cứu trường hợp các nước đang phát triển
Tác giả: Sử, Đình Thành
Nguyễn, Văn Bổn
Từ khoá: Chính sách tài khóa
Khí thài CO2
Các nước đang phát triển
GMM hệ thống
Kiểm soát ô nhiễm
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 12;Tr. 7-24
Tóm tắt: Đã có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và cắt giảm khí thải CO2 nhưng kết quả vẫn còn mang tính tranh luận. Nghiên cứu này tiến hành ước lượng tác động của chính sách tài khóa lên sự thay đổi khí thải CO2 thông qua bộ dữ liệu bảng bao gồm 60 quốc gia đang phát triển giai đoạn 2001-2014. Ngoài ra, tác giả còn quan tâm đến hiệu ứng của chính sách tài khóa lên sự thay đổi khí thải CO2 kể từ khi các nước cam kết thực hiện Nghị định thư Kyoto. Chính sách tài khóa được tách theo các thành phần: Chi tiêu công, thuế và bội chi ngân sách. Bằng phương pháp ước lượng GMM hệ thống, kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Hiệu ứng của các thành phần chính sách tài khóa lên thay đổi khí thải CO2 là âm và có ý nghĩa thống kê; và (2) Kể từ khi các nước đang phát triển cam kết thực hiện Nghị định thư Kyoto, kết quả hiệu ứng các thành phần của chính sách tài khóa cũng là âm.
Mô tả: 17 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2815
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: MÔI TRƯỜNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ChinhSachTaiKhoa.pdf
  Giới hạn truy cập
334.94 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.