Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2801
Nhan đề: Quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất và kinh doanh đồ uống có cồn tại Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]
Tác giả: Lưu, Quốc Đạt, TS. (Hướng dẫn)
Vũ, Thái Linh
Từ khoá: Quản lý Nhà nước
Quản lý kinh tế
Kinh tế sản xuất
Đồ uống có cồn
Kinh tế Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Kinh tế)
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh đồ uống có cồn. Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động sản. Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh đồ uống có cồn tại Việt Nam.
Mô tả: 98 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2801
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
QuanLyNhaNuocVeHoatDongSanXuatVaKinhDoanhDoUongCoConTaiVietNam.pdf
  Giới hạn truy cập
975.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.