Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2800
Nhan đề: Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế: Nghiên cứu tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Trương, Thùy Vân
Từ khoá: Lợi nhuận kế toán
Thu nhập chịu thuế
Thị trường chứng khoán
Thu nhập chịu thuế
Tỷ suất thực tế
Chênh lệch vĩnh viễn
Việt Nam
Công ty niêm yết
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân ( Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 239 (2017);Tr. 65-67
Tóm tắt: Nghiên cứu này cung cấp kết quả phân tích về tỷ suất thuế thực tế (effective tax rates - ETRs) của 185 công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam để đo lường chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế nảy sinh do chênh lệch vĩnh viễn (permanent differ- ences). Kết quả cho thấy các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, thương mại (bán sĩ), thương mại (bán lẻ), Tài chính và báo hiểm là các ngành có lợi nhuận kế toán cao hơn thu nhập chịu thuế và các doanh nghiệp lớn có chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế rộng hơn các doanh nghiệp nhỏ. Kết quá này cung cấp bằng chứng cho quan điểm lệch pha giữa hai hệ thống kế toán và thuế ở Việt Nam.
Mô tả: 10 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2800
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: KẾ TOÁN_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế.pdf
  Giới hạn truy cập
303.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.