Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2787
Nhan đề: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]
Tác giả: Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Công Huynh
Từ khoá: Biến đổi khí hậu
Nông nghiệp
Nghệ An
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội (Khoa sau Đại Học)
Tóm tắt: Xác định đặc điểm xu hướng thay đổi thời tiết cực đoan thông qua nhiệt độ và lượng mưa trong 31 năm (1977 – 2007) tại địa bàn nghiên cứu, đề xuất thời điểm xuống giống đối với sản xuất lúa và lạc nhằm giảm thiểu thiệt hại do các hiện tƣợng thời tiết cực đoan gây ra ở huyện Hưng Nguyên. Đề xuất giải pháp ứng phó với thời tiết cực đoan đối với sản xuất lúa và lạc nhằm giúp Chính quyền địa phương có phương án chỉ đạo sản xuất nông nghiệp.
Mô tả: 99 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2787
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DanhGiaTacDongCuaBienDoiKhiHauDenNongNghiepHuyenHungNguyenTinhNgheAn.pdf
  Giới hạn truy cập
1.67 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.