Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2783
Nhan đề: Nghiên cứu tiềm năng năng lượng từ chất thải rắn ở Huyện Chương Mỹ, Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số: 60 44 03 01]
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn)
Hoàng, Thị Phượng
Từ khoá: Khoa học môi trường
Chất thải rắn
Năng lượng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Đánh giá được tiềm năng năng lượng và phương án khả thi tận dụng nguồn năng lượng tái tạo từ chất thải rắn trên địa bàn Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
Mô tả: 87 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2783
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuTiemNangNangLuongTuChatThaiRanOHuyenChuongMyHaNoi.pdf
  Giới hạn truy cập
1.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.